Home » فرار بزرگ by Kati Marton
فرار بزرگ Kati Marton

فرار بزرگ

Kati Marton

Published
ISBN :
Paperback
414 pages
Enter the sum

 About the Book 

فرار بزرگ (ماجرای نه مجاری که از چنگ هیتلر گریختند و جهان را تغییر دادند) نوشته ی کاتی مارتون، ترجمهی هادی همامی«فرار بزرگ چشمانداز گستردهای است از نه غول مجار قرن بیستم که در دوران نازیها به اجبار از وطن گریختند و اغلب با وجود مشکلات فراوان نبوغشانMoreفرار بزرگ (ماجرای نه مجاری که از چنگ هیتلر گریختند و جهان را تغییر دادند) نوشته ی کاتی مارتون، ترجمه‌ی هادی همامی«فرار بزرگ چشم‌انداز گسترده‌ای است از نه غول مجار قرن بیستم که در دوران نازی‌ها به اجبار از وطن گریختند و اغلب با وجود مشکلات فراوان نبوغشان را در غرب کشف کردند.» «تصویر دسته جمعی زنده و جذاب کاتی مارتون پرده از زندگانی و آثار مردان برجسته‌ای برمی‌دارد که هالیوود و بمب اتمی‌را ساختند.»