Home » Indi Ni Severn Ameriky: Miantonomo, Kondiaronk, Geronimo, Anglo-Powhatansk V Lky, Spla En K , Louise Erdrich, Sherman Alexie, Pontiac by Source Wikipedia
Indi Ni Severn Ameriky: Miantonomo, Kondiaronk, Geronimo, Anglo-Powhatansk V Lky, Spla En K , Louise Erdrich, Sherman Alexie, Pontiac Source Wikipedia

Indi Ni Severn Ameriky: Miantonomo, Kondiaronk, Geronimo, Anglo-Powhatansk V Lky, Spla En K , Louise Erdrich, Sherman Alexie, Pontiac

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232831877
Paperback
44 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 42. Kapitoly: Miantonomo, Kondiaronk, Geronimo, Anglo-powhatansk v lky, Spla en k, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Pontiac, Potla?, Cornstalk, Leslie Marmon Silko, T p, Teganissorens, Republika Lakota, Wampum, Sed c b k,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 42. Kapitoly: Miantonomo, Kondiaronk, Geronimo, Anglo-powhatansk v lky, Spla en k, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Pontiac, Potla?, Cornstalk, Leslie Marmon Silko, T p, Teganissorens, Republika Lakota, Wampum, Sed c b k, Uncas, Chrom jelenec, Indi nsk rezervace, Wash-a-kie, Pueblo, Tecumseh, V et zim, Dlouh d?m, Nanabozho, Prvn n rody, Tomahavk, Hoghan, Stadacona, Pemikan, Wakonda, Wentshukumishiteu. V atek: Miantonomo (cca 1600-1643) ps no t Miantonomi, Miantonomoh, Meantunomoh, Miantanomi aj. byl n eln kem severoamerick ho indi nsk ho kmene Narragansett?. Do historie se zapsal sv m ambivalentn m postojem k evropsk m koloniz tor?m, kdy nejprve jejich pronik n podporoval a sna il se vyu t jejich spojenectv ve prosp?ch obchodn ho a mocensk ho vzestupu sv ho kmene, ale postupn? si z?ejm? uv?domil nebezpe, je Evropan p?edstavuj a je pravd?podobn, e za?al p?ipravovat velk indi nsk povst n proti b?loch?m. Jeho osudem se v ak stal moheg nsk n eln k Uncas, kter m?l hlavn pod l na jeho smrti a neuskute?n?n ch pl nech. Hlavn novoanglick indi nsk kmeny v 17. stolet Narragansettov s dlili v Nov Anglii, v oblasti dne n ho st tu Rhode Island a m?li ze v ech novoanglick ch Indi n? nejpo?etn?j populaci taj c 20 000 - 30 000 lid . Nem?li pov?st nel tostn ch bojovn k? jako nap klad jejich obchodn partne?i a ob?asn spojenci Mohavkov i jejich rivalov Pequotov, ale jejich moc spo vala sp e na organizovanosti, obchodn ch schopnostech a ?emesln zru?nosti. Z sadn skute?nost bylo, e m?li p stup k m?l?in m, na nich ily jist druhy ml, z jejich schr nek se vyr b?ly tzv. wampumy. T?ch si cenili domorodci cel ho severov chodu Severn Ameriky a pou vali je jako d?le it ceremoni ln p?edm?t. Narragansettov dod vali wampumy mnoha etnik?m v?etn? ?len?m mocn ho kmenov ho svazu Irok z?, p?edev m Mohavk?m. Jako prakticky v ichni lesn Indi ni nebyli ani Narragansettov striktn? rovnost skou spole?nost ....