Home » ไฟรักทระนง / Night Smoke (ค่ำคืนแห่งรัก, #4) by Nora Roberts
ไฟรักทระนง / Night Smoke (ค่ำคืนแห่งรัก, #4) Nora Roberts

ไฟรักทระนง / Night Smoke (ค่ำคืนแห่งรัก, #4)

Nora Roberts

Published
ISBN :
Paperback
240 pages
Enter the sum

 About the Book 

(นิยายชุด คำคืนแหงรัก, #4)เธอคือผูทีจุดประกายไฟในตัวเขาไรอัน เพียเซคกี: เทพบุตรในฝันของสาวๆ เขาเปนคนทีตองทำงานใหสำเรจไมวาอุปสรรคจะเปนอะไร...หรือวาสวยแคไหนกตามนาตาลี เฟลตเชอร: เยือกเยน สงบ สุขุม...จนกระทังใครบางคนเริมสรางปัญหาใหกับธุรกิจของเธอ...More(นิยายชุด ค่ำคืนแห่งรัก, #4)เธอคือผู้ที่จุดประกายไฟในตัวเขาไรอัน เพียเซคกี้: เทพบุตรในฝันของสาวๆ เขาเป็นคนที่ต้องทำงานให้สำเร็จไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นอะไร...หรือว่าสวยแค่ไหนก็ตามนาตาลี เฟลตเชอร์: เยือกเย็น สงบ สุขุม...จนกระทั่งใครบางคนเริ่มสร้างปัญหาให้กับธุรกิจของเธอ...ไรอัน เพียเซคกี้ นักสืบคดีลอบวางเพลิงเป็นคนติดดิน และไม่ใช่คนประเภทที่จะทำตัวดีกับผู้บริหารธุรกิจชั้นสูงอย่าง นาตาลี เฟลตเชอร์งานของเขาคืออัคคีภัย... และสัญชาตญาณบอกเขาว่าอัคคีภัยที่เฟลตเชอร์อินดัสตรีส์ไม่ใช่อุบัติเหตุสัญชาตญาณยังบอกอะไรอย่างอื่นกับเขาด้วย มันบอกว่าประกายไฟที่ปลิวว่อนระหว่างเขากับสาวชั้นสูงคนนี้คือสัญญาณของอัคคีภัยระดับสูงสุด...